Vertrouwenspersoon

Melden van ongewenste gedrag bij onze vertrouwenspersoon

Wanneer een werknemer melding wil maken van ‘ongewenst gedrag’ of misstanden zoals agressie, geweld of seksuele intimidatie, dan kan de werknemer contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Jansen & De Wit. De vertrouwenspersoon begeleidt de melding conform de klokkenluidersregeling van Jansen & De Wit.

Onze vertrouwenspersoon is als volgt te bereiken:

Jansen & De Wit gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om, bekijk onze privacy verklaring. Ook heeft Jansen & De Wit een duidelijke visie op discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag. Bekijk hier ons antidiscriminatiebeleid.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een prettige en veilige werkomgeving die vrij is van discriminatie en onethisch handelen. De zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’ ziet toe op onethisch handeling en ernstige misstanden. Heb je het vermoeden of bewijs van een serieuze misstand die in strijd is met gedragsregels (bijvoorbeeld discriminatie, fraude, ongewenste intimiteiten, omkoping) laat het ons dan weten.

Bij een misstand en het overgaan tot een melding spelen de aard en de ernst van de situatie een belangrijke rol bij de keuze om de melding wel of niet te maken. Daarnaast moet ook de wijze waarop de melding wordt gedaan afgewogen worden bij de aard en ernst van de situatie.

Misstanden melden

Als je een (vermoeden van een) misstand binnen Jansen & De Wit ontdekt, dan kun je daarover een melding maken bij devertrouwenspersonen van Jansen & De Wit via vertrouwenspersoon@jansenendewit.nl

Vertrouwelijke behandeling

Je kunt ervan uit gaan dat de persoon, waar jouw melding binnenkomt, de informatie volgens de procedure behandelt. Dat betekent dat hij of zij niet onnodige andere mensen inlicht over de melding.

Procedure na melding

Wanneer je een melding hebt gemaakt worden de volgende stappen, door de persoon die jouw melding ontvangt, doorlopen:

  1. De melding wordt schriftelijk vastgelegd;
  2. Je moet tekenen voor hetgeen beschreven staat in de schriftelijke vastlegging;
  3. Je ontvangt een kopie van hetgeen jij hebt verklaard.

De persoon die jouw melding ontvangt, zal vervolgens de volgende twee stappen ondernemen;

  1. Hij of zij informeert de Manager P&O over de melding;
  2. Er wordt direct een onderzoek gestart naar de melding.

Er wordt, zonder toestemming van de Manager P&O, geen informatie verstrekt aan derden over dit onderzoek. Ook vinden wij het belangrijk dat de anonimiteit van de melder, voor zover mogelijk, wordt gewaarborgd.

Uiterlijk binnen 8 weken wordt je schriftelijk op de hoogte gesteld van het standpunt omtrent het vermoeden van de onregelmatigheid, de vervolgstappen en het tijdspad. De melder zal voorafgaand, tussentijds en na afloop van het onderzoek door Jansen & De Wit geïnformeerd worden. Wij vinden het als organisatie belangrijk dat de melder betrokken wordt in de voortgang van hetgeen hij of zij heeft gemeld.

Zorgvuldigheid is van belang om niemand onnodig te beschadigen

Het is belangrijk om goed onderzoek te doen naar een vermoeden. Dat geldt zowel voor de werknemer, voordat hij een melding maakt, en voor de werkgever.

In een onderzoek naar een vermoeden komt bijvoorbeeld aan de orde of de situatie voldoet aan de definitie van een misstand. Het kan zo zijn dat er sprake is van onethisch gedrag, maar dat dit geen maatschappelijk belang raakt of niet in de invloedsfeer van de onderneming ligt. In dat geval is een klokkenluidersregeling niet op zijn plaats, maar moet er een andere oplossing gezocht worden. Je kunt hierover in eerste instantie het beste contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.